AFDELING A ALGEMEEN
Artikel 1 Definities en begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Dutchseakayakers: de eenmanszaak Dutchseakayakers, gevestigd en kantoorhoudende aan de Aldlânsdyk 13, 9056 LK Koarnjum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01060488, de gebruiker van deze Voorwaarden.

Deelnemer: 1. de wederpartij van Dutchseakayakers die de Overeenkomst sluit 2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard

Aanmelder: Partij die namens of ten behoeve van een ander de Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dutchseakayakers en de Aanmelder/Deelnemer

Reissom: prijs van een door Dutchseakayakers georganiseerde buitenlandreis exclusief vervoer naar startlocatie v.v., tent/persoonlijke uitrusting, eten en persoonlijke uitgaven van de Aanmelder/Deelnemer

Trektocht: het reisonderdeel dat zich afspeelt op locatie

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutchseakayakers

 

Artikel 2 Algemeen
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, reisvoorstel, offerte en Overeenkomst tussen Dutchseakayakers en een Aanmelder/Deelnemer waarop Dutchseakayakers deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Dutchseakayakers houdt in dat Aanmelder/Deelnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Dutchseakayakers, voor de uitvoering waarvan door Dutchseakayakers derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dutchseakayakers en Aanmelder/Deelnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Aanmelder/Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 7. De Aanmelder is verplicht er voor te zorgen dat de Deelnemer, waarvoor hij/zij de Overeenkomst aangaat, op de hoogte is van deze Voorwaarden.

 

 

AFDELING B AANBOD EN OVEREENKOMST

 

Artikel 3 Het aanbod
 1. De offertes en aanbiedingen die door Dutchseakayakers worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig door Dutchseakayakers worden herroepen.
 2. De inhoud van het aanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die zijn gepubliceerd op de website, offerte of andere publicaties van Dutchseakayakers, dan wel zoals die individueel zijn vastgelegd.
 3. Alle bepalingen, informatie en gegevens in de publicaties van Dutchseakayakers en die tijdens het kennismakingsweekend aan de orde komen, maken mede deel uit van het aanbod van Dutchseakayakers.
 4. Dutchseakayakers kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van informatiemateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
 5. Dutchseakayakers kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Aanmelder/Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Inschrijving en Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer het door de Aanmelder/Deelnemer volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per post of per e-mail is ontvangen door Dutchseakayakers.
 2. Binnen 7 (zeven) dagen na het versturen van het inschrijfformulier kan de Aanmelder/Deelnemer de Overeenkomst schriftelijk herroepen. Al betaalde inschrijfkosten worden dan gerestitueerd.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Aanmelder/Deelnemer schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een factuur voor de inschrijfkosten.
 4. Door bevestiging van de Overeenkomst door Dutchseakayakers is de Aanmelder/Deelnemer aan de Overeenkomst gebonden.
 5. De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van betaling van het inschrijfgeld.
 6. De Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Deelnemer, waarvoor hij/zij de Overeenkomst aangaat, is alleen voor zijn/haar deel aansprakelijk.
 7. Deelname aan de reizen van Dutchseakayakers is uitsluitend voor meerderjarigen die varen op het niveau van zeevaardigheid, zoals vastgelegd door het Watersportverbond.
 8. In het inschrijfformulier vermeldt de Deelnemer of Aanmelder bijzonderheden omtrent de fysieke en psychische gezondheid van de Deelnemer die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Dutchseakayakers. Indien hij/zij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat de Deelnemer door Dutchseakayakers van deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan Aanmelder in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst
 1. Alle diensten van Dutchseakayakers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Dutchseakayakers is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Aanmelder/Deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Dutchseakayakers, van de informatie die de Aanmelder/Deelnemer tijdens de kennismaking tot zich kon nemen en van individuele communicatie tussen Dutchseakayakers en de Aanmelder/Deelnemer.
 3. De uitvoering van de Overeenkomst dient mede beoordeeld te worden tegen het licht van de lokale bijzonderheden, technische mogelijkheden en beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemming met zich meebrengen, alsook het avontuurlijke karakter daarvan.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dutchseakayakers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden.
 5. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Dutchseakayakers, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de Overeenkomst.

 

 

AFDELING C MINIMUM DEELNAME

 

Artikel 6 Ontbinding Overeenkomst wegens te geringe deelname

 1. Het vereiste minimum aantal Deelnemers per reis is 4 (vier) personen.
 2. Dutchseakayakers heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien het aantal aanmeldingen beneden het vereiste minimum komt. Deze reden vormt voor de Aanmelder/Deelnemer geen grond om een vordering tot schadevergoeding in te dienen bij Dutchseakayakers. Ook kunnen er niet op enige andere wijze rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 7 Voor de reis

 1. Indien voor aanvang van de reis het aantal Deelnemers beneden het vereiste minimum komt dan wordt, indien mogelijk, aan overgebleven Deelnemer een gelijkwaardige reis op een andere datum in het volgend seizoen aangeboden. Indien de overgebleven Deelnemer van dit aanbod gebruik maakt, dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. De oorspronkelijke Overeenkomst blijft dan behalve voor wat betreft de data, ongewijzigd van kracht.
 2. In het geval de overgebleven Deelnemer niet in kan gaan op dit aanbod of indien Dutchseakayakers geen alternatief kan bieden, dan heeft Dutchseakayakers het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De niet genoten reiskosten worden aan de overgebleven Deelnemer gerestitueerd.

 

Artikel 8 Tijdens de reis

 1. Indien tijdens de reis het aantal Deelnemers beneden het vereiste minimum komt, dan wordt de Trektocht in overleg met de overgebleven Deelnemer aangepast, ingekort of afgebroken. Kosten betrekking hebbende op niet-genoten reisdagen worden aan de overgebleven Deelnemer gerestitueerd.
 2. Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel toegerekend kan worden aan de veroorzakende Deelnemer, dan worden alle daaruit voortvloeiende kosten, meerkosten, schade en vervolgschade van Dutchseakayakers en de overgebleven Deelnemer aan de veroorzakende Deelnemer of diens Aanmelder in rekening gebracht. De veroorzakende Deelnemer of diens Aanmelder heeft geen recht op restitutie van de reiskosten of een gedeelte daarvan.
 3. Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel veroorzaakt wordt door een wijziging die toegerekend kan worden aan Dutchseakayakers, dan worden alle daaruit voortvloeiende kosten naar redelijkheid vergoed aan de overgebleven Deelnemer. Deze heeft dan recht op teruggave van betaalde kosten betrekking hebbende op niet-genoten reisdagen tenzij artikel 26 van toepassing is.

 

 

AFDELING D DOCUMENTATIE EN VERZEKERINGEN

 

Artikel 9 Reisduur en reisdocumenten

 1. De in publicaties van Dutchseakayakers vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
 2. De Deelnemer is tijdens de gehele reis zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort of identiteitskaart, bus, boot, trein- en vliegtickets.
 3. Indien de Deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, dan komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn/haar rekening.
 4. Indien de Aanmelder/Deelnemer uiterlijk vijf (5) werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij/zij dit direct bij Dutchseakayakers.

 

Artikel 10 Verzekeringen

 1. Deelname aan een Trektocht vindt geheel voor eigen rekening en risico plaats.
 2. Dutchseakayakers gaan ervan uit dat de Deelnemer volledig WA verzekerd is.
 3. Het sluiten van een reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering met volledige dekking gedurende de Trektocht is verplicht. Hierbij dient zeekajak varen repatriëring en medische kosten tegen kostende prijs worden vergoed waarbij sprake is van werelddekking. Lees dit s.v.p. goed na in de voorwaarden van de reisverzekering.
 4. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

 

Artikel 11 Essenties

 1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Dutchseakayakers aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Dutchseakayakers zal een reële inspanning leveren om hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Dutchseakayakers.
 2. Dutchseakayakers heeft in het geval van een medische essentie het recht alle daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de Aanmelder/Deelnemer.

 

 

AFDELING E WIJZIGINGEN

 

Artikel 12 Wijzigingen in Overeenkomst of programma

 1. Dutchseakayakers houdt zich het recht voor om de Overeenkomst te allen tijde op één of meer wezenlijke punten te kunnen wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee wordt gedoeld op omstandigheden die van dusdanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dutchseakayakers aan de oorspronkelijke Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien door een wijziging het aantal Deelnemers op minder dan het vereiste minimum komt, dan is het gestelde in artikel 6 van toepassing.
 3. Binnen 3 (drie) werkdagen nadat Dutchseakayakers van de wijziging op de hoogte is gesteld, deelt Dutchseakayakers aan de Aanmelder/Deelnemer de wijziging mee.
 4. De Aanmelder/Deelnemer die om deugdelijke redenen gebruik maakt van zijn recht om de wijziging af te wijzen, moet dit schriftelijk en per aangetekende brief aan Dutchseakayakers kenbaar maken. Dit moet gebeuren binnen 3 (drie) werkdagen nadat de wijziging aan Aanmelder/Deelnemer is medegedeeld.
 5. In geval van afwijzing heeft Dutchseakayakers het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zij moet -op straffe van verval -van dit recht gebruik maken binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de afwijzing door de Aanmelder/Deelnemer.
 6. De Aanmelder/Deelnemer heeft in geval van afwijzing recht op teruggave van betaalde kosten betrekking hebbende op niet-genoten reisdagen.
 7. Indien de Aanmelder/Deelnemer de wijziging accepteert, zijn alle extra kosten die uit de wijziging voortvloeien voor zijn/haar rekening.
 8. Een wijziging vormt voor de Aanmelder/Deelnemer geen grond om over te gaan tot vordering van een schadevergoeding jegens Dutchseakayakers. Ook kunnen er niet op enige andere wijze rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 13 Wijziging door de Aanmelder/Deelnemer

 1. Tot 30 (dertig) dagen voor vertrek kan een schriftelijk verzoek tot wijziging in de reisdata door Aanmelder/Deelnemer worden ingediend. Alleen met toestemming van Dutchseakayakers kan het verzoek tot wijziging, voor zover mogelijk, door Dutchseakayakers en betrokken dienstverleners worden aangebracht.
 2. Doorgevoerde wijzigingen worden schriftelijk door Dutchseakayakers bevestigd.
 3. Alle uit de wijziging voortvloeiende meerkosten en € 25 administratiekosten per wijziging per Deelnemer worden aan de Aanmelder/Deelnemer in rekening gebracht.
 4. Afwijzing van het verzoek om wijziging zal met redenen worden omkleed en de Aanmelder/Deelnemer direct schriftelijk worden meegedeeld.
 5. Wanneer de wijziging niet gehonoreerd kan worden, geldt de oorspronkelijke Overeenkomst.
 6. De Aanmelder/Deelnemer kan de oorspronkelijke Overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 18 van toepassing.
 7. Bij uitblijven van een reactie van de Aanmelder/Deelnemer op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke Overeenkomst uitgevoerd.

 

Artikel 14 Programmawijzigingen tijdens de reis

 1. Onverminderd de artikelen 25 en 26 wijst Dutchseakayakers er nadrukkelijk op dat het karakter van de reis, alsook de lokale omstandigheden in de gebieden waar de Trektochten plaats vinden, wijzigingen in reisschema’s, routes en programma’s met zich mee kunnen brengen. Dit is inherent aan het reizen in afgelegen oorden.
 2. Voor de tochtleider staan veiligheid van de Deelnemer en risicobeperking altijd voorop. Een wijziging door de tochtleider in de route of in het programma als weersomstandigheden of lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan altijd plaatsvinden en geven geen enkel recht op schadevergoeding en/of restitutie.
 3. De Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de aanwijzingen en besluiten van de tochtleider te houden.
 4. Indien tijdens de overeengekomen reis de huur van kajaks niet mogelijk is, stellen Dutchseakayakers alles in het werk dat, indien mogelijk, passende, alternatieve regelingen worden getroffen om de reis te kunnen continueren.
 5. In geval het onmogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, of wanneer de Aanmelder/Deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Dutchseakayakers er voor zorgdragen dat de Aanmelder/Deelnemer terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere, overeengekomen plaats van terugkeer.

 

Artikel 15 Extra kosten

 1. Indien er extra kosten gemaakt worden door vertragingen of wijzigingen in vervoer, verblijf, route of programma of door het niet doorgaan van activiteiten als gevolg van de situaties genoemd in artikel 14, komen alle daaruit voortvloeiende extra kosten naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van de Aanmelder/Deelnemer. Deze kosten dienen, indien de situatie zich voordoet tijdens de reis, ter plekke direct te worden voldaan.
 2. In dergelijke gevallen heeft een Aanmelder/Deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de betaalde reiskosten.
 3. Deze wijzigingen vormen voor de Aanmelder/Deelnemer geen grond om tot vordering van een schadevergoeding jegens Dutchseakayakers over te gaan. Ook kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

 

AFDELING F VERPLICHTINGEN

 

Artikel 16 Verplichtingen Dutchseakayakers

 1. Dutchseakayakers is naar gelang de omstandigheden verplicht de Deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Dutchseakayakers, indien de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst haar is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de Deelnemer is toe te rekenen, is Dutchseakayakers tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de Deelnemer.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de Deelnemer noch aan Dutchseakayakers zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Dutchseakayakers bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de Deelnemer bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

 

Artikel 17 Verplichtingen Aanmelder/Deelnemer

 1. Aanmelder draagt er zorg voor dat Dutchseakayakers voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst alle gegevens over hemzelf en de door hem aangemelde Deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Aanmelder/Deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dutchseakayakers ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen.
 3. De Deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Dutchseakayakers van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Dutchseakayakers in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Aanmelder/Deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
 4. De Aanmelder/Deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
 5. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede lichamelijke conditie welke is afgestemd op de gewenste reis. Dutchseakayakers kan niet beoordelen of een Deelnemer met gezondheidsbeperkingen (zowel lichamelijk als geestelijk) in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. In geval van twijfel dient de Deelnemer vooraf een arts te raadplegen.

 

 

AFDELING G ANNULERINGEN EN ONTBINDING

 

Artikel 18 Annulering door Aanmelder/Deelnemer

 1. Annulering van de reis door de Aanmelder/Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk en per aangetekende brief worden gedaan aan Dutchseakayakers. De datum waarop Dutchseakayakers de schriftelijke annulering ontvangt, geldt als annulerings­datum.
 2. Bij annulering van de reis door de Aanmelder/Deelnemer geldt de annuleringsregeling van artikel 19. Het is sterk aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 19 Annuleringskosten

 1. Bij annulering van de reis door Aanmelder/Deelnemer zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd aan Dutchseakayakers:
 • annulering tot 3 (drie) maanden voor vertrekdatum van de reis: 10% van de reiskosten.
 • annulering tot 30 (dertig) dagen voor vertrekdatum van de reis:   50% van de reiskosten.
 • annulering binnen 30 (dertig) dagen voor de vertrekdatum van de reis: de totale reissom.
 1. Uitsluitend wegens gewichtige redenen kan de Aanmelder/Deelnemer de reis voortijdig beëindigen, niet deelnemen aan een gedeelte van de reis of onderbreken. De Aanmelder/Deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van betaalde kosten betrekking hebbende op niet-genoten reisdagen of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 20 Ontbinding door Dutchseakayakers

 1. Dutchseakayakers heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dutchseakayakers aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Deze gewichtige redenen worden de Aanmelder/Deelnemer direct medegedeeld. De Aanmelder/Deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de reiskosten, of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.
 4. Deze redenen vormen voor de Aanmelder/Deelnemer geen grond om een vordering tot schadevergoeding in te dienen bij Dutchseakayakers. Noch kunnen er rechten aan worden ontleend.
 5. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de Aanmelder/Deelnemer kan worden toegerekend, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de Aanmelder/Deelnemer.
 6. Indien de oorzaak van de ontbinding aan Dutchseakayakers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dutchseakayakers. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 25.
 7. Indien de oorzaak van de ontbinding noch aan de Aanmelder/Deelnemer noch aan Dutchseakayakers kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16 lid 3.
 8. Mocht door ontbinding het aantal Aanmelder/Deelnemers van een reis beneden het vereiste minimum komen, dan is het gestelde in artikel 6 onverminderd van toepassing.

 

Artikel 21 Opschorting, opzegging en ontbinding
 1. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling is aangevraagd en/of toegepast of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten en het bepaalde in de artikelen 18 t/m 20.
 2. Dutchseakayakers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De Aanmelder/Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Dutchseakayakers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Aanmelder/Deelnemer de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet zal nakomen;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Aanmelder/Deelnemer niet langer van Dutchseakayakers kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutchseakayakers op de Aanmelder/Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 22 Uitsluiten Deelnemer

 1. Dutchseakayakers behouden zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de reis wanneer:
 • de Deelnemer op de van te voren aangegeven deadlines niet de vereiste uitrusting of kajakvaardigheden bezit;
 • de Deelnemer zich niet houdt aan de aanwijzingen of besluiten van de tochtleider, of;
 • de Deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt;
 • een bepaling in deze Voorwaarden niet wordt nageleefd.
  1. Indien en voor zover de gevolgen van de uitsluiting aan de Deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten en meerkosten voor rekening van de Aanmelder/Deelnemer komen en zal de Aanmelder/Deelnemer aansprakelijk worden gehouden voor veroorzaakte schade en vervolgschade aan Dutchseakayakers en overige Deelnemers. Er vindt geen restitutie plaats.
  2. Indien door uitsluiting van deelname het aantal Aanmelder/Deelnemers van de reis onder het vereiste minimum komt, dan is het gestelde in artikel 6 onverminderd van toepassing.

 

 

 

AFDELING H REISSOM EN BETALING

 

Artikel 23 Reissom
 1. De door Dutchseakayakers gepubliceerde Reissom is in Euro’s.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de Reis exclusief entreekosten, gidsen, excursies, maaltijden, – internationale en binnenlandse vluchten, verzekeringen, fooien, uitgaven van persoonlijke aard etc.
 3. De door Dutchseakayakers gepubliceerde Reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de offerte vermeld.
 4. De gepubliceerde Reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Dutchseakayakers bekend waren ten tijde van de offerte.
 5. De Aanmelder/Deelnemer heeft het recht een verhoging van de Reissom als bedoeld in het voorgaande lid af te wijzen. Hij/zij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 6. Indien de Aanmelder/Deelnemer de Reissomverhoging afwijst, heeft Dutchseakayakers het recht de Overeenkomst op te zeggen. Dutchseakayakers moet – op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst door de Aanmelder/Deelnemer van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de Aanmelder/Deelnemer recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van al betaalde gelden.

 

Artikel 24 Betaling
 1. Facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen te worden betaald dan wel binnen de op de factuur vermelde termijn.
 2. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen Reissom te worden voldaan.
 3. Het restant van de Reissom moet uiterlijk 6 (zes) weken voor dag 1 van de reis in het bezit zijn bij Dutchseakayakers.
 4. Indien de Overeenkomst binnen 6 (zes) weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele Reissom worden voldaan.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Aanmelder/Deelnemer in verzuim. Hij/zij wordt daar door of namens Dutchseakayakers schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 14 (veertien) dagen te voldoen.
 6. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Dutchseakayakers heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 7. Vertraging bij een uitvoering van een Overeenkomst, veroorzaakt door te late en/of onvolledige betaling van de Aanmelder/Deelnemer, zijn altijd voor risico van de Aanmelder/Deelnemer.
 8. Indien de Aanmelder/Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Aanmelder/Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Aanmelder/Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Indien de Aanmelder/Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen incassokosten voor zijn/haar rekening. Deze worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot incassokosten.

 

 

AFDELING I AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 

Artikel 25 Aansprakelijkheid
 1. Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden is Dutchseakayakers verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Aanmelder/Deelnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de Deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 27.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Dutchseakayakers onverminderd het bepaalde in dit artikel verplicht de eventuele schade van de Deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dutchseakayakers is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is toe te rekenen aan de Deelnemer; of
 5. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 6. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Dutchseakayakers of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 7. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 26.
 8. Dutchseakayakers is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage of reisdocumenten van de Deelnemer.
 9. Deelname aan de activiteiten geschiedt altijd voor eigen risico van Deelnemer.
 10. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Dutchseakayakers, is Dutchseakayakers niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens uitvoering van de Overeenkomst. Dit tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 11. Dutchseakayakers is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek indien dit materiële gebrek aan Dutchseakayakers kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 12. Dutchseakayakers is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 13. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 14. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een Deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de Deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen;
 15. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
 16. De Aanmelder/Deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Dutchseakayakers aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 17. Indien Dutchseakayakers toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst, is Dutchseakayakers aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van 3 (drie) maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van Dutchseakayakers voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
 18. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Dutchseakayakers en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
 19. Dutchseakayakers is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) is Dutchseakayakers nimmer aansprakelijk.
 20. De Aanmelder/Deelnemer vrijwaart Dutchseakayakers voor alle aanspraken die derden tegenover Dutchseakayakers pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Dutchseakayakers van de opdracht.
 21. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Dutchseakayakers en de door Dutchseakayakers bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 26 Overmacht
 1. Dutchseakayakers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Aanmelder/Deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dutchseakayakers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutchseakayakers niet in staat is haar verplichtingen na te komen, politieke onrust, oorlog, oorlogsgevaar, sabotage, natuurrampen, algemene stakingen, storingen in communicatiemiddelen of vervoermiddelen, misdaad. en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.
 3. Dutchseakayakers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van annuleringskosten of schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Dutchseakayakers ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutchseakayakers gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Aanmelder/Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De bepalingen in dit artikel zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de door Dutchseakayakers ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 

AFDELING J KLACHTEN EN GESCHILLEN
Artikel 27 Klachten tijdens de reis
1.   Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 25 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet Deelnemer zich melden bij de trektochtleider of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Dutchseakayakers. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval direct worden gemeld bij Dutchseakayakers in Nederland.
 1. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet de klacht direct worden gemeld bij Dutchseakayakers en schriftelijk worden vastgelegd in een klachtenrapport dat mede ondertekend is door de trektochtleider.
 2. De nodige communicatiekosten worden door Dutchseakayakers vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 3. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze uiterlijk binnen 1 (één) maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dutchseakayakers. De Deelnemer stuurt een kopie van het klachtrapport mee.
 4. Dutchseakayakers zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
 5. Als de klacht de totstandkoming van de Overeenkomst betreft, dient deze binnen 1 (één) maand na kennisname door de deelnemer van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Dutchseakayakers te worden ingediend.
 6. Indien de Aanmelder/Deelnemer de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Dutchseakayakers niet in behandeling genomen, tenzij de Aanmelder/Deelnemer hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
 7. Dutchseakayakers zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
 8. Indien de Deelnemer niet aan de meldingsplicht of klachtrapportage heeft voldaan en de tochtleider of Dutchseakayakers daardoor niet in de gelegenheid zijn gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 28 Toepasselijk recht
 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Aanmelder/Deelnemer en Dutchseakayakers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren of anderszins in strijd zijn met dwingend recht, beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland.
 4. Dutchseakayakers heeft daarnaast altijd het recht het geschil voor te leggen aan de in de vestigingsplaats/woonplaats van de Aanmelder/Deelnemer bevoegde rechter.

 

Artikel 29 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn tevens via de website van Dutchseakayakers te raadplegen en te downloaden.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Dutchseakayakers
 2. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.